RODO - POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (RODO), informujemy, iż :

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest firma :
TOMASZ MISZCZUK z siedzibą w ul. Cicha 10 lok. U-6, kod pocztowy: 20-078 Lublin,
REGON : 430590336 ; NIP : 712-105-16-90 reprezentowaną przez Tomasza Miszczuka
(nazwa zwyczajowa firmy : Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka w Lublinie).

Inspektor Ochrony Danych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: Tomasz Miszczuk,
adres poczty elektronicznej : info@joga.lublin.pl ; tomek.miszczuk@gmail.com

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie RODO i w celu wykonania szkolenia Państwa z zakresu ćwiczeń jogi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi szkoleniowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

INFORMACJE TELEADRESOWE

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
fax: 22 531-03-01
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez Państwa wyraźnej zgody i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 1
Administratorem Danych Osobowych jest firma : TOMASZ MISZCZUK z siedzibą w ul. Cicha 10 lok. U-6, kod pocztowy: 20-078 Lublin, REGON : 430590336 ; NIP : 712-105-16-90 reprezentowaną przez Tomasza Miszczuka ( nazwa zwyczajowa firmy: Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka w Lublinie).

§ 2
Przepisy prawa o ochronie danych osobowych : Polityka Prywatności firmy : Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka w Lublinie oparta jest o Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

§ 3
Szkoła Jogi Tomasza Miszczuka w Lublinie przetwarza w szczególności dane osobowe należące do :
1) Osób biorących udział w zajęciach jogi i innych zajęciach poprawiających sprawność psychofizyczną.
2) Byłych uczestników zajęć jogi i innych zajęciach poprawiających sprawność psychofizyczną oraz osób korzystających z zabiegów fizjoterapeutycznych.

§ 4
Zasady na podstawie których przetwarzane są dane osobowe w firmie TOMASZ MISZCZUK :
1) Zbierane dane osobowe są jedynie w minimalnym zakresie w celu realizacji misji i usług oferowanych przez Szkołę Jogi Tomasza Miszczuka
w Lublinie
2) Zbieranie danych osobowych oparte jest o stosowne przepisy prawa;
3) Dane osobowe naszych klientów przetwarzane są tylko i wyłącznie z celami naszej Szkoły Jogi
4) Dokładamy należytej staranności aby dane osobowe naszych klientów były aktualne
i poprawne;
5) Każdy z klientów ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania w razie takiej potrzeby;
6) Każdy z naszych klientów ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ma prawo do usunięcia tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także ograniczenia przetwarzania i przenoszenia tych danych;
7) Dane naszych klientów nie podlegają decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;
8) Stosujemy zasadę ograniczenia czasu przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
9) Dane osobowe naszych klientów podlegają ochronie przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami
10) W przypadku udostępniania innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
Celem przetwarzania danych osobowych naszych klientów jest: realizacja usługi w postaci organizacji zajęć z zakresu zajęć jogi.

§ 6
1. Dane osobowe będą przetwarzane w przedziale czasowym obejmującym okres udziału w zajęciach jogi.
2. Okres po zakończeniu udziału w zajęciach jogi.
3. Okres przechowywania nie będzie jednak dłuższy niż 5 lat od momentu zakończeniu udziału w zajęciach jogi oraz.

§ 7
Firma TOMASZ MISZCZUK w ramach W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów nie dokonuje profilowania swoich klientów w tym w sposób automatyczny, możemy dokonywać profilowania.

§ 8
Zapewniamy naszym klientom następujące prawa :
1. Prawo dostępu do danych;
2. Prawo uzyskania od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu ;
3. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych;
4. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji gdy :
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
b) osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, która jest podstawą do przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw,
d) nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione cele przetwarzania,
e) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania, w sytuacji gdy :
a) osoba której dane dotyczą zgłasza, że przetwarzane dane są nieprawidłowe,
b) na czas weryfikacji danych przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu i żąda ograniczenia
ich wykorzystania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) Osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw, zgodnie do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy.
6. Prawo do przenoszenia danych,
7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8. Prawo do niepodlegania profilowaniu.
9. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9.
1. Firma TOMASZ MISZCZUK podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym
czy nieautoryzowanym dostępem
lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą
lub naruszeniem integralności.
2. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych Firma
TOMASZ MISZCZUK stosuje zasady:
a) poufności
b) ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
c) integralności
d) ochrona danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim
e) ochrona danych przed nieuprawnioną modyfikacją
f) dostęp do danych mają tylko upoważnione osoby
g) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku,
gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych
i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

§ 10.
1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym firmom świadczącym usługi na zlecenie firmy TOMASZ MISZCZUK i wykonujące czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług rozliczeń finansowych.
2. Za zgodą Klienta dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.

§ 12
Firma TOMASZ MISZCZUK zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na swoich stronach internetowych i poinformowania o tym fakcie wszystkich Klientów.

Kontakt

INFORMACJE TELEADRESOWE

SZKOŁA JOGI TOMASZA MISZCZUKA

602279057

ul. Cicha 10 lok.U-6, 20-078 Lublin

5 + 10 =