Regulamin

     Witaj w naszej szkole!
Zapraszamy Ciebie do praktyki jogi, do pracy prowadzącej do poznawania siebie, odkrywania prawdy i odczucia pełni istnienia. Dzięki uczciwej, szczerej, intensywnej, systematycznej praktyce, działając na wszystkich poziomach: fizycznym, moralnym, psychicznym oraz duchowym polepszysz swoje zdrowie fizyczne, odzyskasz energię i radość życia.
Nasza wspólna praca wymaga systematyczności, wysiłku i zaangażowania ze strony ucznia i nauczyciela. Z naszej strony staramy się zapewnić Ci jak najlepsze warunki do praktyki. 

Szkoła Jogi jest ubezpieczona od szkód rzeczowych i osobowych z tytułu prowadzonej działalności. Każdy uczestnik zajęć w Szkole Jogi może ubezpieczyć się we własnym zakresie dodatkowo od nieszczęśliwych zdarzeń. Prosimy o merytoryczne informacje i uwagi mogące służyć poprawie naszej współpracy i działaniu Szkoły. Podjęcie własnej praktyki (w domu itd.) możliwe jest po konsultacji z nauczycielem. 

Przy wejściu na zajęcia zostawiamy wykupiony karnet lub abonament i odbieramy klucz do szafki; zwrot dokumentu przy wyjściu po zajęciach i oddaniu klucza do szafki. Prosimy uczestników o przekazanie informacji o stanie zdrowia do nauczyciela ( ewentualne dolegliwości, przebyte urazy, inne problemy zdrowotne ).

Ostatni posiłek spożywamy na 3-4 godziny przed zajęciami !

Wierzchnie okrycie i buty pozostawiamy przed szatnią w przygotowanym miejscu. Ćwiczymy boso, strój wygodny.

Początkujący biorą udział w sesji przygotowawczej (1,5 godz.), a następnie mogą uczestniczyć w dowolnej ilości i terminach sesji w szkole, wskazane jest uczestniczenie w minimum 2 sesjach w tygodniu.

Na zajęcia przychodzimy punktualnie (wskazane 10-15 minut przed sesją ).

Sesja jest niepodzielną całością (wychodzenie w trakcie zajęć jest niewskazane ).

Telefony komórkowe należy wyłączać przed wejściem do Szkoły.

Maty do ćwiczeń pozostawione w Szkole są przechowywane przez 3 miesiące nieobecności uczestnika zajęć. Po tym czasie maty są usuwane ze Szkoły. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie mat, pasków do ćwiczeń jak i innych przedmiotów przez uczestników na terenie Szkoły.

UWAGA!!!

Przed przystąpieniem do zajęć prosimy o informowanie nauczyciela o aktualnych problemach zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonywania niektórych ćwiczeń (np. obniżonej sprawności psychofizycznej, przebytych urazach, ciąży), i innych na które zwrócić chcą Państwo naszą uwagę. Informacje o stanie zdrowia dzieci uczestniczących w zajęciach przekazują rodzice lub prawni opiekunowie. 

Praktykę jogi prowadzimy zgodnie ze wskazówkami nauczyciela. W czasie zajęć nie pomagamy sobie nawzajem w wykonywaniu asan (postaw), w tym poprawiania ćwiczących innych uczestników sesji jogi. Pomagamy sobie w wykonywaniu ćwiczeń na wyraźne wskazanie prowadzącego. Zachowujemy uważność – nie doprowadzamy do kolizji z innymi uczestnikami zajęć.

W czasie zajęć obowiązuje zakaz żucia gumy,picia wody, rozmawiania, używania środków odurzających.

Zapraszamy do udziału w obozach i warsztatach jogi wszystkich chętnych chcących pogłębić i zintensyfikować swoją praktykę.

Nie działaj destrukcyjnie na swoją i innych pracę, uszanuj ich wysiłek.

Płatność za zajęcia w okresach miesięcznych.

Płatności należy uiszczać do końca poprzedzającego miesiąca. 

Zwroty płatności są rozpatrywane indywidualnie.

Możliwe jest wykupienie abonamentu na sesje jogi w terminach dowolnych w przypadku niemożności systematycznego uczęszczania (praca, problemy zdrowotne, inne ważne przyczyny) – (abonament wg.cennika opłat za zajęcia ).

Nie przenosimy opłat za zajęcia na inne osoby i nie zmieniamy ustalonych terminów zajęć.
Nieobecności można odrobić tylko w czasie aktualnie wykupionych karnetów i w równoważnych cenowo terminach.

Przebywanie na terenie Szkoły Jogi możliwe jest za zgodą nauczyciela lub osoby upoważnionej.

Maty do ćwiczeń, paski, kostki, bolstery, krzesła, książki i inne artykuły są do nabycia w Szkole Jogi.

UWAGA!!!

Praktyka jogi jak każda inna praca z ciałem niesie ze sobą pewne ryzyko powstania okresowych przeciążeń ciała, a najczęściej pokazania lub odnowienia się istniejących problemów zdrowotnych i każdy uczestnik zajęć powinien posiadać świadomość możliwości zaistnienia tego rodzaju zdarzeń.

Powstanie ewentualnych problemów – zdarzeń losowych jest minimalizowane przez zastosowanie się do wszystkich punktów – wskazówek zawartych w regulaminie, kierowanie się wskazówkami nauczyciela oraz zasadami sztuki ( praktyki jogi ), w tym nie wykonywania asan bez zrozumienia sposobu ich wykonywania.

Uczestnicy przystępują do ćwiczeń jogi i praktykują jogę na własną odpowiedzialność; są zobligowani do uzyskania opinii – konsultacji z nauczycielem jogi oraz w przypadku posiadania wiedzy o przebytych lub leczonych swoich chorobach z lekarzem co do możliwości przystąpienia do praktyki jogi.

Szkoła jogi nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie się, bądź zaostrzenie się chorób (dolegliwości), stanów psychofizycznych klasyfikowanych jako nieprawidłowe, które uczestnicy mogli doświadczać przed podjęciem praktyki jogi w Szkole, ani za powstanie dolegliwości wynikających z niedoinformowania nauczyciela o ewentualnych schorzeniach.

Uczestnicy zajęć przed przystąpieniem będą poproszeni o poświadczenie zapoznania się z regulaminem Szkoły Jogi i przyjęciem do wiadomości treści zawartych w regulaminie tj. poinformowaniu o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz złożenie własnoręcznego podpisu na 2 egzemplarzach regulaminu (dla Uczestnika i dla Szkoły Jogi) raz pisemną akceptację warunków RODO – przetwarzanie danych osobowych w miejscu świadczeń zajęć jogi.

Kontakt

INFORMACJE TELEADRESOWE

SZKOŁA JOGI TOMASZA MISZCZUKA

602279057

ul. Cicha 10 lok.U-6, 20-078 Lublin

15 + 13 =